Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych dotyczących Administratora Konta, Moderatorów i Kierowców uwidocznionych w Panelu Monitorującym i Urządzeniu, w tym również Danych Telemetrycznych dotyczących Kierowców pozostaje Klient. Klient oświadcza, iż w/w dane osobowe są wprowadzane do Systemu w sposób dobrowolny, świadomy i zgodnie z prawem.
 2. Klient powierza i poleca Telematics Technologies przetwarzanie danych osobowych wskazanych w ust. 1 powyżej w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej Umowy, na czas jej trwania.
 3. Telematics Technologies oświadcza, że będzie przetwarzał powierzone dane osobowe zgodnie z prawem, w tym że stosuje szczególne zasady ostrożności związane z ochroną danych osobowych i dba o bezpieczeństwo tych danych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych, zgodnie z art. 32 RODO.
 4. Telematics Technologies sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do tych danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia Usług.
 5. Telematics Technologies zabezpiecza powierzone dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 6. Telematics Technologies zapewnia, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zostały zobowiązane do zachowania ich w tajemnicy.
 7. Telematics Technologies może powierzyć przetwarzanie danych osobowych otrzymanych od Klienta na rzecz podmiotów trzecich współpracujących z Telematics Technologies, pod warunkiem zapewnienia w umowie z podmiotem trzecim takiego stopnia ochrony danych osobowych jaki wynika z niniejszej Umowy. Klient wyraża również zgodę na transfer powierzonych danych osobowych poza obszar EOG.
 8. Dane osobowe powierzone przez Klienta mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości
 9. Telematics Technologies pomaga Klientowi w wypełnianych przez niego obowiązkach w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności:
  1. w miarę możliwości pomaga Klientowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw oraz z obowiązków dot. bezpieczeństwa danych osobowych
  2. udostępnia Klientowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia niniejszych obowiązków oraz umożliwia Klientowi lub audytorowi upoważnionemu przez Klienta przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich
  3. niezwłocznie informuje Klienta, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie od decyzji Klienta, Telematics Technologies usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie.

Shopping Cart