Regulamin sklepu internetowego NaviExpert Telematics

Witaj!

Poniżej znajdziesz regulamin sklepu internetowego NaviExpert Telematics, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, czy postępowaniu reklamacyjnym, oraz regulamin usługi NaviExpert Telematics.

Sklep należy do firmy Telematics Technologies sp. z o.o., NIP: 5252717680 z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 181 B, 02-222 w Warszawie

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail flota@naviexpert.pl

Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów
Zespół sklepu internetowego NaviExpert Telematics

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym sklep.telematics.naviexpert.pl, prowadzony jest przez Telematics Technologies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy al. Jerozolimskich 181B, 02-222 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000688279, NIP: 525-271-76-80, REGON:367906160, o kapitale zakładowym w wysokości 99.200,00 PLN.
 2. Regulamin sklepu skierowany jest do Przedsiębiorców i określa zasady i tryb zawierania z Przedsiębiorcą Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.
 3. Regulamin sklepu określa również zasady świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Sklep prowadzony jest w języku polskim. Komunikacja z Klientem prowadzona jest w języku polskim.
 5. Dane kontaktowe Sprzedawcy:
  1. adres Sprzedawcy: Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa,
  2. adres e-mail Sprzedawcy: flota@naviexpert.pl,
  3. numer telefonu Sprzedawcy: +48 693 331 723.
 6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych powyżej. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach poniedziałek do piątku 9:00 – 17:00.
§ 2 Definicje

 1. Sprzedawca – Telematics Technologies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy al. Jerozolimskich 181B, 02-222 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000688279, NIP: 525-271-76-80, REGON:367906160, o kapitale zakładowym w wysokości 97.800,00 PLN
 2. Klient – każdy Przedsiębiorca zawierający ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.
 3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym sklep.telematics.naviexpert.pl.
 5. Regulamin sklepu – niniejszy regulamin Sklepu.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy ze Sprzedawcą.
 7. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży w tym sposobu dostawy i płatności.
 8. Produkt – dostępne w Sklepie elementy systemu NaviExpert Telematics, w tym urządzenia oraz usługa NaviExpert Telematics będące przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 9. Umowa sprzedaży – umowa zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego mająca za przedmiot Produkt.
§ 3 Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień na Produkty, niezbędne jest:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową typu: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox oraz Safari – do dwóch wersji wstecz.
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 2. Sprzedawca oświadcza, że korzystanie ze Sklepu jako usługi świadczonej drogą elektroniczną nie wiąże się ze szczególnymi zagrożeniami.
 3. Sprzedawca informuje o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez niego do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient na stronie internetowej pod adresem sklep.telematics.naviexpert.pl.
§ 4 Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub brakiem spełnienia wymagań technicznych wskazanych powyżej przez Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu oraz składanie Zamówień nie wymaga zakładania Konta w Sklepie. Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta w Sklepie.
 3. Ceny w Sklepie podane są w polskich złotych i są cenami netto (nie uwzględniają podatku VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszty dostawy, o których Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową sprzedaży.
 5. W przypadku Umowy sprzedaży obejmującej świadczenie usługi NaviExpert Telematics końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca płatności za wszystkie wybrane przez Klienta okresy rozliczeniowe.
§ 5 Zasady składania zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
  1. dodać do koszyka Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk “Zamówienie”,
  2. wypełnić Formularz zamówienia – uzupełnić dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu) oraz sposób płatności,
  3. kliknąć przycisk “Kupuję i płacę” oraz tym samym potwierdzić Zamówienie,
  4. opłacić Zamówienie w określonym terminie.
§ 6 Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Produkt będzie dostarczony Klientowi za pośrednictwem kuriera.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. Przelew szybki
  2. Kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
  3. BLIK’iem
 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
 4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.
 5. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest PayPro SA – Przelewy24.pl
§ 7 Wykonanie Umowy sprzedaży

 1. Po otrzymaniu płatności Klienta, Sprzedawca poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzi otrzymanie Zamówienia i przyjęcie go do realizacji.  Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie maksymalnie 5 dni roboczych.
 2. W przypadku złożenia przez Klienta Zamówienia do zawartej Umowy sprzedaży stosuje się postanowienia Regulaminu Usługi NaviExpert Telematics stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Po wysłaniu Produktu przez Sprzedawcę, prześle on Klientowi wiadomości e-mail potwierdzającą realizację Zamówienia.  Z tą chwilą zawarta zostaje umowa sprzedaży Produktu między Klientem a Sprzedawcą.
 4. Sprzedawca ma prawo anulować złożone Zamówienie do chwili wysłania Produktu do Klienta, w przypadku:
  1. gdy Zamówienie nie zostanie opłacone w terminie 5 dni od daty jego złożenia,
  2. jeżeli Zamówienie zostało złożone przez osobę/podmiot który nie jest Przedsiębiorcą.
 5. W przypadku anulowania Zamówienia, Sprzedawca wyśle wiadomość e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej a uiszczone wynagrodzenie zostanie zwrócone na rachunek bankowy podmiotu z którego nastąpiła zapłata w terminie 14 dni od złożenia Zamówienia.
 6. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 7. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Dostawa i płatność” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową sprzedaży.
§ 8 Odpowiedzialność za wady Produktu

 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu (urządzenia) jest wyłączona. Klientowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do zwrotu Produktu, chyba że Sprzedawca podstępnie zataił wadę.
§ 9 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Telematics Technologies sp. z o.o. jako Sprzedawca.
 2. Dane Klienta będą przetwarzane będą w celu realizacji umowy i świadczenia usługi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 3. Dane będą przechowywane do momentu zakończenia współpracy a następnie przez okres przedawnienia roszczeń z niej wynikających. Dane osobowe zawarte w dokumentach rozliczeniowych, w szczególności na fakturze VAT będą przechowywane przez okres pięciu lat, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
 4. Klient posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem) oraz prawo do przenoszenia danych, prawa można zrealizować pod adresem telematicstechnologies.com/rodo,
 5. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Dane Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia umowy.
 8. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@telematicstechnologies.com.
 9. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na jego zlecenie.
 10. Płatności elektroniczne realizowane są przez PayPro SA – Przelewy24.pl.
§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu sklepu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie sklepu mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, RODO.

Załącznik nr 1: REGULAMIN USŁUG NAVIEXPERT TELEMATICS

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę prawa polskiego (PL) Telematics Technologies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy al. Jerozolimskich 181B, 02-222 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000688279, NIP: 525-271-76-80, REGON:367906160.
 2. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad współpracy Stron, polegającej na świadczeniu przez Telematics Technologies na rzecz Klienta Usług NaviExpert Telematics;
II. DEFINICJE

Abonament – opłata uiszczana przez Klienta na rzecz Telematics Technologies za możliwość korzystania z Usługi w danym Okresie Rozliczeniowym na warunkach określonych przez Strony w Umowie;

Administrator Konta – osoba wskazana Telematics Technologies przez Klienta, upoważniona w imieniu Klienta do korzystania z Panelu Monitorującego przy użyciu Hasła i Loginu.

Dane Telemetryczne – dane uzyskane w wyniku Telemetrii.

Formularz Zamówienia – dokument zawierający oświadczenia Klienta w przedmiocie indywidualnych postanowień Umowy.

Hasło – unikalny ciąg znaków pozwalający na zalogowanie się do Panelu Monitorującego.

Kierowca – osoba fizyczna, będąca dysponentem prawidłowo zainstalowanego w pojeździe Urządzenia, która udzieliła Klientowi zgody na monitorowanie tras jej przejazdu oraz zbieranie informacji na temat stylu jej jazdy (Dane Telemetryczne). Kierowca może być upoważniony przez Administratora Konta do przeglądania informacji na jego temat, zawartych w Panelu Monitorującym przy użyciu Hasła i Loginu.

Konto – zbiór zasobów i uprawnień w Panelu Monitorującym przypisany Administratorowi Konta, Moderatorom i Kierowcom, wymagający podania unikalnego Loginu i Hasła.

Lista Monitorowanych – lista Kierowców, dysponujących prawidłowo zainstalowanym Urządzeniem, w stosunku do których jest wykonywana Usługa.

Login – identyfikator, pozwalający na zalogowanie się do Panelu Monitorującego.

Mapy – dane kartograficzne i inne dane cyfrowe w postaci elektronicznej zawarte w Panelu Monitorującym, pochodzące z Open Street Map, obejmujące swoim zasięgiem terytorium Europy, pobierane przez Klienta za pośrednictwem transmisji danych w ramach korzystania z Panelu Monitorującego. Klient uzyskuje dostęp do Mapy w ramach otwartej licencji Open Database License, na warunkach określonych szczegółowo pod adresem: http://www.openstreetmap.org/copyright oraz https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/.

Moderator – osoba fizyczna upoważniona przez Administratora Konta w imieniu Klienta do przeglądania określonych informacji zawartych w Panelu Monitorującym przy użyciu Hasła i Loginu.

Okres Rozliczeniowy – okres w którym Klient uzyskuje możliwość korzystania z Usługi w zamian za opłacenie określonego Abonamentu.

Panel Monitorujący – narzędzie umożliwiające Klientowi oraz osobom przez niego upoważnionym (Administratorowi Konta, Moderatorom, Kierowcom) korzystanie z Usługi w ramach Systemu NaviExpert, dostępne pod adresem: https://telematics.naviexpert.pl

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną na rzecz której świadczona będzie Usługa.

Regulamin – niniejszy Regulamin, stanowiący element treści Umowy pomiędzy Telematics Technologies, a Klientem.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

System Telematics NaviExpert – innowacyjne oprogramowanie, stworzone i utrzymywane przez Telematics Technologies, umożliwiające świadczenie Usługi przy użyciu Urządzenia i Panelu Monitorującego.

Telematics Technologies – Telematics Technologies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy al. Jerozolimskich 181B, 02-222 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000688279, NIP: 525-271-76-80, REGON:367906160.

Telemetria – pomiar parametrów jazdy (bezpieczeństwa i płynności) poszczególnych Kierowców, dokonywany w ramach Usługi za pomocą opracowanych przez Usługodawcę algorytmów, przy użyciu Urządzenia, pozwalający określić styl jazdy Kierowców i jej zgodność z przepisami ruchu drogowego.

Trasy – wygenerowane przez Telematics Technologies grafiki, uwidocznione na Mapach, przedstawiające trasy przejazdów Kierowców z Listy Monitorowanych.

Umowa – Umowa o świadczenie Usługi zawarta pomiędzy Telematics Technologies a Klientem.

Urządzenie – urządzenie o typie i parametrach określonych w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu, w szczególności Urządzenie OBDII lub Urządzenie do prostego montażu nabyte przez Klienta we własnym zakresie od Telematics Technologies służące do korzystania z Usługi.

Usługa – stworzona i świadczona przez Telematics Technologies na rzecz Klienta usługa pod nazwą „NaviExpert Telematics”, umożliwiająca Telematics Technologies monitorowanie tras przejazdu Kierowców, korzystających z prawidłowo zainstalowanych Urządzeń oraz badanie stylu ich jazdy w oparciu o Dane Telemetryczne, opierająca się na udostępnieniu Klientowi (oraz osobom przez niego upoważnionym) dostępu do Panelu Monitorującego.

Usługa Płatności – dodatkowa funkcjonalność stworzona w ramach Usługi umożliwiająca Klientowi/ Administratorowi Konta uiszczanie opłat za przejazd przez Kierowców po płatnych odcinkach autostrad, dróg ekspresowych i krajowych, w szczególności w ramach systemu e-toll. 

III. ZASADY I ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Warunkiem skorzystania przez Klienta z Usługi jest:

 1. posiadanie przez Klienta statusu przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 646 z późn. zm.);
 2. posiadanie Urządzenia;
 3. prawidłowe zainstalowanie Urządzenia oraz jego uruchomienie;
 4. rejestracja w Panelu Monitorującym.

2. Pierwsza rejestracja w Panelu Monitorującym następuje poprzez:

 1. wysłanie przez Telematics Technologies na adres email Klienta wskazany w Formularzu Zamówienia Loginu i Hasła do Panelu Monitorującego
 2. zalogowanie się do Panelu Monitorującego przez Administratora Konta poprzez wskazanie otrzymanego Loginu i Hasła.

3. Administrator Konta jest zobowiązany do niezwłocznej zmiany otrzymanego od Telematics Technologies Hasła na unikatowe i bezpieczne.

4. Z chwilą dokonania rejestracji przez Administratora Konta Klient otrzymuje możliwość korzystania z Usługi wobec wszystkich Kierowców dysponujących prawidłowo zainstalowanymi Urządzeniami.

5. Administrator Konta uzyskuje możliwość korzystania z Panelu Monitorującego w pełnym zakresie. Administrator Konta może upoważnić określonych Moderatorów lub Kierowców do korzystania z Panelu Monitorującego.

6. Klient oraz upoważnione przez niego osoby (Administrator Konta, Moderatorzy, Kierowcy) korzystając z Panelu Monitorującego w ramach Usługi, mogą:

 1. monitorować lokalizację każdego Kierowcy, korzystającego w danym momencie z pojazdu z zainstalowanym Urządzeniem oraz obserwować czy Kierowca stoi czy pozostaje w ruchu i z jaką prędkością się porusza;
 2. obserwować pokrycie geograficzne wszystkich Kierowców, korzystających w danym momencie z pojazdów z zainstalowanymi Urządzeniami;
 3. przeglądać historię Tras przejazdu każdego Kierowcy w ciągu 3 (trzech) miesięcy od daty przejazdu (po upływie w/w okresu Telematics Technologies jest uprawniony do usunięcia tych danych z Panelu Monitorującego oraz Systemu NaviExpert);
 4. badać bezpieczeństwo i płynność jazdy Kierowców, w oparciu o zbierane przy wykorzystaniu Urządzenia Dane Telemetryczne
 5. przeglądać Dane Telemetryczne każdego Kierowcy w ciągu 12 (dwunastu) miesięcy od daty przejazdu (po upływie w/w okresu Telematics Technologies jest uprawniony do usunięcia tych danych z Panelu Monitorującego oraz Systemu NaviExpert)
 6. zapoznawać się z informacjami o wyłączeniu Urządzenia przez danego Kierowcę
 7. zapoznawać się ze statystykami kilometrów pokonywanych przez Kierowców w godzinach pracy i poza nimi (na podstawie informacji o wyłączeniu Urządzenia przez danego Kierowcę)
 8. zapoznawać się z rankingami Kierowców, jeżdżących najbezpieczniej i najbardziej płynnie i wykorzystywać w/w rankingi do konkursów firmowych i elementów grywalizacji;
 9. eksportować dane do pliku .csv;
 10. po udzieleniu dodatkowej zgody uiszczać w ramach Usługi Płatności opłaty za przejazd przez Kierowców po płatnych odcinkach autostrad, dróg ekspresowych i krajowych. 

7. Klient oraz upoważnione przez niego osoby (Administrator Konta, Moderatorzy, Kierowcy) zobowiązują się do ciągłego zapewniania unikalności i bezpieczeństwa Haseł dostępowych do Panelu Monitorującego.

8. Telematics Technologies zastrzega sobie prawo do rozszerzenia zakresu oferowanych Usług, co nie będzie stanowić zmiany Regulaminu i Klient nie będzie ponosić z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. W przypadku gdy rozszerzenie zakresu oferowanych Usług związane byłoby z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów i opłat po stronie Klienta, wówczas zmiana zakresu Usług musi zostać zaakceptowana przez Klienta w formie pisemnego oświadczenia

9. W przypadku zamiaru skorzystania przez Klienta z Usługi poza terytorium Unii Europejskiej jest on zobowiązany do poinformowania Telematics Technologies w terminie 7 dni przed planowanym przekroczeniem granic Unii Europejskiej. W sytuacji, o której mowa w ust. 9 Klient zobowiązany jest do zapłaty dodatkowego wynagrodzenia.

IV. ZAWARCIE UMOWY

1. Umowa pomiędzy Klientem a Telematics Technologies zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia realizacji zamówienia zgodnie z Regulaminem sklepu internetowego.

2. Postanowienia Regulaminu oraz Formularza Zamówienia stanowią treść Umowy.

3. Klient zawierając Umowę, oświadcza tym samym, że:

 1. jest uprawniony do zawarcia Umowy,
 2. zapoznał się z Regulaminem (w tym załącznikami do Regulaminu) i zobowiązuje się go przestrzegać.
V. OŚWIADCZENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ TELEMATICS TECHNOLOGIES

1. Telematics Technologies oświadcza, iż Mapy w Panelu Monitorującym pochodzą z Open Street Map. Telematics Technologies udostępnia Klientowi Mapy pochodzące z Open Street Map w ramach otwartej licencji Open Database License, na warunkach określonych szczegółowo pod adresem: http://www.openstreetmap.org/copyright oraz https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/.

2. Otwarta licencja, o której mowa w ust. 1 powyżej dotyczy wyłącznie Mapy i nie obejmuje Tras Kierowców. Trasy Kierowców zostały wygenerowane przez Telematics Technologies w oparciu o dane pochodzące z Urządzenia i zostają udostępnione Klientowi wyłącznie na potrzeby realizacji Umowy.

3. Zabrania się modyfikowania, dystrybuowania, rozpowszechniania, publikowania, wyświetlania lub wykorzystywania Tras w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących w celach niezwiązanych z realizacją Usługi. klient nie posiada praw do prezentowania lub innego wykorzystywania Tras w celach komercyjnych lub wykraczających poza dozwolony użytek.

4. Telematics Technologies oświadcza, że świadczenie Usług następuje w ramach własnego systemu teleinformatycznego, jednak z wykorzystaniem serwerów i sieci telekomunikacyjnych osób trzecich, posiadających stosowne uprawnienia na podstawie zawartych z nimi umów.

5. Odpowiedzialność Telematics Technologies obejmuje wyłącznie stratę rzeczywistą i nie obejmuje utraconych przez Klienta korzyści. Odpowiedzialność ta ograniczona jest do 3 (trzy) –krotności określonego przez Strony Abonamentu.

6. Telematics Technologies nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. utratę przez Klienta danych lub ewentualne szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego korzystania z Urządzenia;
 2. nieprawidłowe działanie Urządzenia, będące wynikiem jego uszkodzenia przez Klienta, osoby działające w jego imieniu, osoby trzecie lub czynniki zewnętrzne;
 3. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości świadczenia Usługi, będące następstwem siły wyższej, czynników zewnętrznych lub działania osób trzecich;
 4. nieprawidłowe działanie transmisji danych w sieciach operatorów telekomunikacyjnych,
 5. brak dostępności sygnału GPS lub GPRS;
 6. utratę dostępu do Usługi wobec konieczności przeprowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych Systemu NaviExpert lub innych okoliczności, niezależnych od Telematics Technologies;
 7. szkody powstałe w wyniku korzystania przez Klienta, Administratora Konta, Moderatorów lub Kierowców z Systemu NaviExpert i Panelu Monitorującego w sposób sprzeczny z Umową, przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego;
 8. treści zamieszczone przez Klienta lub upoważnione przez niego osoby (Administratora Konta, Moderatorów, Kierowców) w Panelu Monitorującym
 9. brak zapewnienia przez Klienta lub upoważnione przez niego osoby (Administrator Konta, Moderatorzy, Kierowcy) unikalności i bezpieczeństwa Haseł dostępowych do Panelu Monitorującego i wykorzystanie danych z Panelu Monitorującego przez osoby nieuprawnione lub niezgodnie z ich przeznaczeniem
 10. poprawność i aktualność danych zawartych na Mapie; brak ciągłości funkcjonowania Map, z przyczyn niezależnych od Telematics Technologies, w tym w szczególności z przyczyn leżących po stronie licencjodawcy Open Street Map
 11. całkowite zaprzestanie funkcjonowania Map, z przyczyn niezależnych od Telematics Technologies, w tym w szczególności z przyczyn leżących po stronie licencjodawcy Open Street Map;
 12. szkody związane z nieprawidłowym odczytem Map,
 13. za nieprawidłowe działanie systemów uiszczanie opłat za przejazd przez Kierowców po płatnych odcinkach autostrad, dróg ekspresowych i krajowych, w szczególności systemu e-toll.

VI. OŚWIADCZENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA

1. Klient oświadcza, iż jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 646 z późn. zm.)

2. Klient oraz upoważnione przez niego osoby (Administrator Konta, Moderatorzy, Kierowcy) zobowiązują się:

 1. korzystać z Usługi oraz z Panelu Monitorującego wyłącznie w zakresie określonym Regulaminie i zgodnie z prawem i zasadami współżycia społecznego;
 2. nie wprowadzać do Panelu Monitorującego danych osobowych, które zostały pozyskane w sposób sprzeczny z prawem, w tym w szczególności bez wiedzy lub zgody osoby, której dane osobowe dotyczą;
 3. nie zamieszczać w Panelu Monitorującym treści niezwiązanych z celami założonego w Panelu Monitorującym Konta, w tym w szczególności treści reklamowych, politycznych, religijnych, kontrowersyjnych, dyskryminujących, wulgarnych, obrażających uczucia religijne, naruszających dobre obyczaje lub sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i normami społecznymi;
 4. nie podejmować działań, które mogłyby generować nadmierne obciążenie systemu teleinformatycznego, łącz i innej infrastruktury, w oparciu o którą świadczona jest Usługa;
 5. nie podejmować ani w jakikolwiek sposób nie umożliwiać osobom trzecim przeprowadzania modyfikacji, tworzenia elementów pochodnych, tłumaczenia, dekompilacji, demontażu lub łamania kodu Systemu NaviExpert ani żadnej jego części
 6. nie podejmować ani w jakikolwiek sposób nie umożliwiać osobom trzecim wprowadzenia wirusów, robaków, programów internetowych oraz innych kodów i instrukcji w celu spowodowania awarii, usunięcia, uszkodzenia lub naruszenia którejkolwiek funkcji Systemu NaviExpert.

3. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, upoważnionych przez niego lub w jego imieniu do korzystania z Panelu Monitorującego w ramach Usługi – Administratora Konta, Moderatorów i Kierowców.

VII. CZAS TRWANIA, ABONAMENT

1. Umowa zawarta jest na czas oznaczony określony w Formularzu Zamówienia. W braku przeciwnej woli Stron wyrażonej w formie mailowej na 60 dni przed upływem wskazanego wyżej okresu, umowę uznaje się za zawartą na czas nieoznaczony.

2. Umowa zawarta na czas nieoznaczony może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec danego Okresu Rozliczeniowego. Wypowiedzenie Umowy wymaga zachowania formy mailowej na adres wskazany w Formularzu Zamówienia.

3. Za świadczone przez Telematics Technologies Usługi Klient uiszcza wynagrodzenie w formie Abonamentu, bądź w całości z góry przy dokonaniu zakupu Urządzenia. Wysokość wynagrodzenia o którym mowa w zdaniu poprzedzającym oraz jego forma określona zostaje w Formularzu Zamówienia.

4. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 2 powyżej nie obejmuje opłat za przejazd przez Kierowców po płatnych odcinkach autostrad, dróg ekspresowych i krajowych, w szczególności w ramach systemu e-toll.

5. Jednocześnie, Telematics Technologies udziela Klientowi, w ramach wynagrodzenia określonego w ust. 2 powyżej, licencji na korzystanie z Systemu NaviExpert na czas trwania Umowy na następujących polach eksploatacji: wyświetlanie informacji, stosowanie i korzystanie z Systemu Monitorującego przy użyciu Konta, zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. Licencje są niewyłączne, nieprzenoszalne i obowiązują bez ograniczeń terytorialnych.

6. Strony ustalają, iż Okres Rozliczeniowy trwa 1 miesiąc.

7. Usługa aktywowana jest na pełne Okresy Rozliczeniowe, z wyjątkiem pierwszego Okresu Rozliczeniowego, w którym wysokość Abonamentu zostanie ustalona proporcjonalnie do czasu posiadania przez Klienta Urządzeń.

8. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, w tym w szczególności warunków licencji, określonych lub zobowiązań Klienta określonych w pkt. VI Regulaminu Telematics Technologies wezwie Klienta do zaprzestania naruszeń w terminie 7 dni. W przypadku bezskutecznego upływu w/w terminu Telematics Technologies uzyskuje uprawnienie do wypowiedzenia Klientowi Umowy i zaprzestania świadczenia Usług w trybie natychmiastowym. Ponadto, Telematics Technologies uzyskuje uprawnienie do dochodzenia od Klienta kary umownej w wysokości odpowiadającej 50- krotności Abonamentu. Uiszczenie kary umownej przez Klienta nie powoduje odzyskania możliwości korzystania z Usługi. Dodatkowo, Telematics Technologies może domagać się od Klienta odszkodowania na zasadach ogólnych.

VIII. DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych dotyczących Administratora Konta, Moderatorów i Kierowców uwidocznionych w Panelu Monitorującym i Urządzeniu, w tym również Danych Telemetrycznych dotyczących Kierowców pozostaje Klient. Klient oświadcza, iż w/w dane osobowe są wprowadzane do Systemu w sposób dobrowolny, świadomy i zgodnie z prawem.
 2. Klient powierza i poleca Telematics Technologies przetwarzanie danych osobowych wskazanych w ust. 1 powyżej w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej Umowy, na czas jej trwania.
 3. W przypadku aktywowania Usługi Płatności, Klient wyraża zgodę na udostępnienie operatorom systemów umożliwiających uiszczanie opłat za przejazd po płatnych odcinkach autostrad, dróg ekspresowych i krajowych, w szczególności w ramach systemu e-toll, danych koniecznych do zintegrowania z danym systemem płatności. 
 4. Telematics Technologies oświadcza, że będzie przetwarzał powierzone dane osobowe zgodnie z prawem, w tym że stosuje szczególne zasady ostrożności związane z ochroną danych osobowych i dba o bezpieczeństwo tych danych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych, zgodnie z art. 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO.
 5. Telematics Technologies sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do tych danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia Usług.
 6. Telematics Technologies zabezpiecza powierzone dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 7. Telematics Technologies zapewnia, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zostały zobowiązane do zachowania ich w tajemnicy.
 8. Klient wyraża zgodę na dalsze powierzenie przez Telematics Technologies przetwarzania danych osobowych innym podmiotom przetwarzającym wymienionym w Panelu Monitorującym, w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą Umową.  Telematics Technologies jest zobowiązany do informowania o wszelkich zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia dalszych podmiotów przetwarzających, poprzez ich zamieszczenie w Panelu Monitorującym. Administrator może sprzeciwić się dalszemu powierzeniu przez Telematics Technologies danych osobowych, które będzie miało miejsce po wdrożeniu wyżej wymienionych zmian, w terminie 14 dni roboczych od zamieszczenie w Panelu Monitorującym informacji, o której mowa w zdaniu poprzednim oraz wysłania w ramach Panelu Monitorującego stosownej notyfikacji. W przypadku wyrażenia sprzeciwu przez Klienta, Strony zobowiązują się do przeprowadzenia konsultacji, celem uzgodnienia wspólnego rozwiązania, a w przypadku braku porozumienia Stron w ciągu 14 dni roboczych od wyrażenia sprzeciwu Klienta, niniejsza umowa ulega rozwiązaniu w trybie natychmiastowym.
 9. 9.     Telematics Technologies nie może przekazywać powierzonych danych osobowych do państwa trzeciego, które znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”), chyba że Klient udzieli mu uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności, zgody zezwalającej na taki transfer. Transfer danych może zostać dokonany, jeżeli spełnione zostaną przesłanki z art. 28 w zw. z art. 44 i nast. RODO. Lista podprocesorów przetwarzających dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”), zakres realizowanych przez te podmiotu usług oraz instrument legalizujący transfer poza EOG, stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. Klient wyraża zgodę na przekazywanie przez Telematics Technologies powierzonych danych podmiotom i w zakresie o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
 10. Dane osobowe powierzone przez Klienta mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości.
 11. Telematics Technologies pomaga Klientowi w wypełnianych przez niego obowiązkach w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności:
 12. w miarę możliwości pomaga Klientowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw oraz z obowiązków dot. bezpieczeństwa danych osobowych
 13. udostępnia Klientowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia niniejszych obowiązków oraz umożliwia Klientowi lub audytorowi upoważnionemu przez Klienta przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich
 14. niezwłocznie informuje Klienta, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 15. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie od decyzji Klienta, Telematics Technologies usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie.
IX. POUFNOŚĆ

1. Wszelkie informacje techniczne, handlowe, finansowe i inne, ujawnione w jakiejkolwiek formie przez którąkolwiek ze Stron w czasie obowiązywania Regulaminu (zwane dalej: „Informacjami”) pozostają własnością Strony ujawniającej.

2. Strony zobowiązane są do ochrony i wykorzystywania Informacji według zasad określonych w Regulaminie

3. W okresie obowiązywania Umowy i przez okres 3 (słownie: trzech) lat od daty jej ustania, Strony będą utrzymywały Informacje w tajemnicy, będą wykorzystywały Informacje jedynie w celu realizacji Umowy, będą ujawniały Informacje jedynie swoim upoważnionym pracownikom i poinformują tych pracowników o nałożonym tu zobowiązaniu, nie ujawnią Informacji stronie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Strony ujawniającej Informację.

4. Strony zgadzają się chronić ujawnione im Informacje, w co najmniej takim samym stopniu staranności, jaki normalnie stosują do ochrony swoich własnych informacji o podobnym charakterze.

X. REKLAMACJE

1. Klientowi przysługuje reklamacja w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług przez Telematics Technologies.

2. Reklamacja może być wniesiona w terminie 30 dni od daty zaistnienia zdarzenia uzasadniającego wniesienie reklamacji.

3. Reklamacje należy składać pisemnie na adres Telematics Technologies lub elektronicznie na adres email obsluga@naviexpert.pl.

4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać: dane identyfikujące Klienta, przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację oraz oczekiwaną reakcję Telematics Technologies na złożoną reklamację, zgodnie z ust. 6 poniżej.

5. Telematics Technologies rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni i udziela Klientowi odpowiedzi na adres Klienta wskazany w Formularzu Zamówienia.

6. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Telematics Technologies przyznaje Klientowi określoną kwotę pieniężną tytułem rekompensaty za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi, płatną w terminie 14 dni od dnia uwzględnienia reklamacji na rachunek Klienta wskazany w reklamacji.

7. Wniesienie reklamacji oraz odmowa uwzględnienia reklamacji nie powodują zawieszenia obowiązków Klienta, wynikających z Umowy.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Telematics Technologies.

3. Klient nie jest uprawniony do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy bez uprzedniej zgody Telematics Technologies, udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Telematics Technologies może dokonać zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym technicznych, technologicznych, prawnych, organizacyjnych lub ekonomicznych, a także w związku ze zmianami funkcjonalności Systemu NaviExpert.

5. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna po upływie 14 dni od dostarczenia jej Klientowi na adres email wskazany w Formularzu Zamówienia. Klient może wyrazić sprzeciw wobec zmiany Regulaminu, który jest jednoznaczny z wypowiedzeniem Umowy. Oświadczenie o wyrażeniu sprzeciwu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

6. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.


Załącznik nr 2:  CENNIK OPŁAT ROAMINGOWYCH

Wysokość opłat za transmisję danych zależy od tego, w jakim regionie świata Państwo się znajdują oraz w jakim regionie znajduje się urządzenie. Regiony są pogrupowane w Strefy, określone w tabeli poniżej:


Opłaty:

A. Strefa 1 – transmisja danych

W ramach abonamentu bezpłatnie;

B. Strefa 2 – 5 opłaty za transmisję danych określone w tabeli poniżej

C. Roaming w Rosji
Szczególne warunki świadczenia usług roamingu w Rosji:


Załącznik nr 3 – Lista podprocesorów  przetwarzających dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”)

Pełne dane podprocesoraZakres realizowanych usługInstrument legalizujący transfer poza EOG
Google Cloud Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa)Usługi Google Workspace oraz usługi wsparcia technicznego związane z korzystaniem z usług Google Workspace.Standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską, dostępne pod adresem https://workspace.google.com/terms/mcc_terms.html
Operator Chmury Krajowej sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa)Usługi Google Cloud Platform oraz usługi wsparcia technicznego związane z korzystaniem z usług Google Cloud Platform.Standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską, dostępne pod adresem https://cloud.google.com/terms/eu-model-contract-clause
Shopping Cart